Zmiany w kodeksie morskim - obowiązek ubezpieczenia w transporcie morskim | HR Management
Zmiany w kodeksie morskim - obowiązek ubezpieczenia w transporcie morskim

Jak wynika z ostatnich doniesień Centrum Informacyjnego Rządu (CIR) na posiedzeniu 2 maja przyjęto Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, który został przygotowany przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Zmiany w kodeksie morskim wprowadzono z uwagi na implementację do polskiego prawa ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz wydanych przez UE dyrektyw. Postanowienia o których mowa to:

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/20/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich.
  2. Protokół z 1996 r. do Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, sporządzonej w Londynie 19 listopada 1976 r.
  3. Rozporządzenie nr 392/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków.
  4. Protokół z 2003 r. do Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli 18 grudnia 1971 r.

Wyżej wymienione dyrektywy i protokoły oraz ich implementacja w polskim prawie ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa morskiego, stanowiąc nie tylko zabezpieczenie finansowe na wypadek powstania szkód, ale pełniąc funkcję prewencyjną.

Zdaniem ministerstwa:

Ad. 1. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy przewidziano obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarówno dla statków pływających pod polską banderą jak i jednostek obcych wpływających do polskich portów. Ubezpieczenie to ma za zadanie, zapewnienie wypłaty w związku z eksploatacją statku. Jak już wcześniej wspomniano, wszystkie spośród powyższych zmian mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, jednak wprowadzenie niniejszej dyrektywy, teoretycznie, powinna sprawić, eliminację z obrotu morskiego statków nie spełniających odpowiednich norm bezpieczeństwa.

Ad. 2. Do niniejszego protokołu odsyła dyrektywa nr 2009/20/WE, ma on zapewnić podnisienie limitów odpowiedzialności celem zapewnienie odszkodowań adekwatnych do wyrządzonych szkód

Ad. 3. Dla przewoźników dokonujących przewozu objętego zakresem rozporządzenia nr 392/2009 przewidziano obowiązek posiadania ubezpieczenia lub zabezpieczenia (np. gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej) do limitów określonych w w/w rozporządzeniu. Zabezpieczenie takie powinno być potwierdzone certyfikatem wystawianym przez właściwego dyrektora urzędu morskiego. Za wydanie certyfikatu, który oczywiście powinien byc przechowywany na statku, obowiązywać mają stawki w wysokości 30 EUR za wydanie oraz 20 EUR za jego poświadczenie.

Dodatkowo ponad zakres objęty w/w rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 392/2009, nałożony zostanie na przewoźników pasażerskich obowiązek ubezpieczenia do wysokości limitów określonych w konwencji ateńskiej z 1974 r. (w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu). Powyższe postanowienie ma obowiązywać zarówno jednostki pływające pod polską banderą jak i statki państw trzecich wpływających na polskie terytorium.

Ad. 4. Z uwagi na ratyfikację wskazanego dokumentu, został on także ujęty w planowanej nowelizacji Kodeksu Morskiego. Umożliwia on, na mocy porozumień międzynarodowych, wypłaty odszkodowań z Międzynarodowego Dodatkowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, w przypadku katastrofalnych szkód, przewyższających limity ubezpieczeń armatorów statków.

 

Zdaniem ubezpieczycieli oraz ministerstwa, jak możemy przeczytać w uzasadnieniu i ocenie skutków wprowadzenia zmian, niniejsza nowelizacja nie będzie miała znacznego wpływu zarówno na rynek ubezpieczeń jak i dla polskich armatorów. Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią uzasadnienia.

Na tym samym posiedzeniu RM przyjęto także projekt ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, która zostanie utworzona przy ministrze właściwym do spraw gospodarki morskiej.

 

Większość powyższych postanowień obowiązywać będzie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia zmian w Dzienniku Ustaw.

 

Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 

HR Management sp. z o.o. serdecznie zaprasza do współpracy armatorów oraz firmy transportowe. W celu uzyskania szerszych informacji, prosimy o kontakt z naszym działem ubezpieczeń pod adresem poczty elektronicznej ubezpieczenia@hr.com.pl. Naszym partnerom zapewniamy: stały nadzór nad wprowadzanymi zmianami, kompleksową obsługę w zakresie przygotowania programów i umów ubezpieczeniowych, prowadzenia negocjacji oraz pośrednictwa w przypadku wystąpienia szkody.

 

Dokumenty:

Copyright 2012 HR Managment